Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
1. Úvodné ustanovenia
1.1 Predávajúcim je

i.P.T., s.r.o.
Eda Urxa 2904/11
071 01 Michalovce
IČO: 54626960
IČ DPH: SK2121738905
č.ú.: IBAN: SK12 1100 0000 0029 4613 4922
Peňažný ústav: tatrabanka
tel.: +421 908 99 88 79

(ďalej len „predávajúci“). Adresa pre reklamácie, vrátenie tovaru a iné:

i.P.T., s.r.o.
Eda Urxa 2904/11
071 01 Michalovce

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
1.3 Používaním webstránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.
1.4 Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Všeobecných obchodných podmienok.
2. Cena tovaru
2.1 Predávajúci je platcom DPH. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú tak uvádzané s DPH.
2.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu vo výške zavisiacej podľa množstva, krajiny objednavateľa a typu zvolenej dopravnej spoločnosti. Balné je zahrnuté v cene dopravy.
3. Objednávka tovaru
3.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne: a) prostredníctvom nákupného košíka na www.carboybrush.com , b) zaslaním e-mailu s uvedením požadovaného tovaru na info@carboybrush.com
3.2 Po odoslaní objednávky bude vaša objednávka spracovaná a na váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru”). Na vami uvedenú e-mailovú adresu vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom vašej objednávky.
3.3 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
3.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
3.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 8 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky telefonicky alebo e-mailom. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť a to na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.
3.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť,…).
3.7 Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia § 3 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Platobné a dodacie podmienky
4.1 Platiť za tovar môže kupujúci cez 1. platobnú bránu na webovej stránke, 2. prevodom na účet predávajúceho na základe proforma (zálohovej) faktúry alebo 3. na dobierku. V prípade výberu druhej spomenutej možnosti vystaví predávajúci proforma (zálohovú) faktúru, ktorú pošle kupujúcemu e-mailom. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť prevodným príkazom zo svojho účtu. Pri platbe dobierkou sa kupujúci zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť. V opačnom prípade predavajúci si bude narokovať na úhradu poštovného.
4.2 Platba je možná v mene euro.
4.3 Tovar štandardne dodávame len v rámci Europskej únie. Tovar do ostatných štátov mimo EÚ odošle predávajúci len po dohode s kupujúcim. Cena za dopravu mimo územia SR bude kupujúcemu oznámená e-mailom ešte pred odoslaním objednaného tovaru.
4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.
4.4 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 15 pracovných dní od potvrdenia objednávky, Tá sa však v niektorých prípadoch môže predĺžiť, pričom o predĺženej dodacej lehote bude predávajúci kupujúceho informovať telefonicky/e-mailom. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 3.5 týchto Všeobecných obchodných podmienok.
4.5 O odoslaní/expedovaní tovaru bude predávajúci informovať kupujúceho e-mailom.
4.6 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru v rámci Slovenskej republiky kurierskou spoločnosťou alebo Slovenskou poštou na miesto určené v objednávke.
4.7 Cena za dopravu tovaru na určené miesto vrátane balného je daná cenníkom kuriérskej spoločnosti alebo Slovenskéj pošty.
4.8 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky a v prípade poškodenia zásielku neprebrať od doručovateľa. Kupujúci aj predávajúci sa takto vyhnú zbytočným nákladom na prípadnú reklamáciu tovaru.
4.9 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad). Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
4.10 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky súčasti objednaného tovaru.

5. Odstúpenie od zmluvy. Vrátenie tovaru
5.1 Kupujúci je v súlade so zákonom 102/2014 § 7 ods. 1, oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona “od kúpnej zmluvy”, ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
5.2 Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý predávajúci zverejňuje na webstránke https://carboybrush.com/formulars/.
5.3 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu a to na adresu Ing. Pavel Tkáč, Eda Urxa 2904/11 071 01 Michalovce.
5.4 Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
5.5 Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
5.6 Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 5.4 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

6. Reklamácie a záručné podmienky
6.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
6.2 Záručná doba na ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov s výnimkou čistiacého disku. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za chyby (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Čistiaci disk je spotrebný materiál, na ktorý sa táto záručná doba nevzťahuje.
6.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho častí) spôsobené používaním, mechanické poškodenia tovaru spôsobené kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo zodpovednosti sú taktiež vyňaté chyby alebo poškodenia tovaru, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
6.4 Kupujúci má právo reklamovať aj tovar zakúpený v výpredaji alebo za zníženú cenu, avšak chyba nesmie súvisieť s dôvodom, prečo bol tovar predávaný za zníženú cenu.
6.5 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu , s kópiou faktúry. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis chyby vo formulári, ktorý poskytuje predávajúci na stiahnutie na https://carboybrush.com/formulars/.
6.6 Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu doručenia reklamácie kupujúcim resp. prepravnou spoločnosťou. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

6.8 Postup kupujúceho pri reklamácii:
6.8.1 Kupujúci čo najskôr po zistení chyby tovaru odošle tento tovar doporučene na adresu predávajúceho uvedenú v bode 1 (i.P.T., s.r.o. , Eda Urxa 2904/11, 071 01 Michalovce) spolu s kópiou dokladu o kúpe a reklamačným protokolom s popisom chyby tovaru.
6.8.2 V situácii, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu, koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý bude tovar dostatočne chrániť.
6.9 V prípade, že bol reklamovaný tovar poslaný poštou prípadne prepravnou spoločnosťou, dopravné náklady spojene s odoslaním reklamácie na adresu predávajúceho hradí kupujúci. Odoslanie reklamovaného tovaru späť zabezpečuje predávajúci poštou na svoje náklady. Akýkoľvek iný spôsob prepravy reklamovaného tovaru späť, na vyslovenú žiadosť kupujúceho hradí kupujúci.
6.10 Za vybavenie reklamácie sa považuje odovzdanie tovaru kupujúcemu po oprave, výmene alebo zamietnutí reklamácie, príp. vrátenie peňazí pri odstúpení od zmluvy.

Informácia o alternatívnom riešení sporov – ARS:
6.11 Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, https://www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk); kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
Kupujúci sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov on-line (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Kupujúci pri predkladaní podania v platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov on-line. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

7. Ochrana osobných údajov
V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti ING. PAVEL TKÁČ s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci a návštevníci webu na stránke https://carboybrush.com/ochrana-osobnych-udajov/.
8. Záverečné ustanovenia
8.1 Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1.
8.2 Na vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
8.3 Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.
8.4 Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 15.2.2020.
V Michalovciach, dňa 5.2.2019

Copyright©2019 carboybrush.com. Všetky práva vyhradené.